Copyright © 2022 by TAXI RIK bvba  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@taxirik.be
Privacy beleid

Uw privacy is belangrijk voor Taxi Rik, uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. Wij informeren u graag welk informatiebeleid wij hanteren voor onze website taxirik.be en offline verwerkte informatie. U kunt hier meer uitleg vinden over de soort informatie die wij verzamelen en bijhouden en de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of verwerkt wordt.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, zowel via het webformulier, via mail als telefonisch of wanneer u wilt gebruik maken van onze diensten. Solliciteert u op een vacature bij Taxi Rik, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Af en toe kunnen wij ook via andere bronnen informatie verwerven die betrekking heeft op u. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.
Zoals de wet voorschrijft, verwerken wij geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt ook contact met ons opnemen als u wenst dat uw persoonsgegevens gewist worden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website of via mail naar info@taxirik.be.

Bescherming van rechten en eigendommen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Taxi Rik, onze partners, klanten of andere in het geding zijn, kunnen wij uw informatie gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure.

Beveiliging van informatie

Taxi Rik implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Taxi Rik verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw registratiegegevens voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@taxirik.be. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van geschillen.

Doorgeven van persoonsgegevens

De verstrekte gegevens worden nooit doorgegeven aan andere ondernemingen en personen. Indien Taxi Rik per uitzondering en in uitdrukkelijke noodgevallen toch persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de betreffende partij, de doeleinden hiervan en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

Vragen over privacy

Als u een vraag hebt over dit privacy beleid of over de behandeling van uw gegevens door Taxi Rik, kunt u een
e-mail sturen naar info@taxirik.be.